Актуално
14.07.2017г.

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
14.07.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
Професионална Техническа Гимназия, гр. Бургас

Училище ПТГ – нашият модерен европейски дом. ОСНОВНАТА ЦЕЛ - Устойчиво продължаване на започнатия процес на работа за достигане на максимално качество при обучението и възпитанието на учениците чрез демократизация на общоучилищния живот на основата на открита за иновации, гъвкаво реагираща образователна система! Цялостната дейност на училището протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми. Изпълнението на планираните дейности е отлично и съответства на законоустановените изисквания. В училището е създадена система за организация и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно – възпитателния процес. Стратегически силни стъпки са направени по отношение опазването и подобряването на състоянието на МТБ и поддържане на много добра дисциплина сред учениците.Търси се разнообразие на извън...

Контакти
Бургас кв. Меден рудник
бул. Захари Стоянов
Канцелария

тел. 056 85 22 84
GSM: 0885 217 897