Начало / Документи
Актуално
02.06.2021г.

2 юни – ден, в който всеки българин почита паметта на Христо Ботев на загиналите за свободата на България. Слушаме сирените и свеждаме глави в знак на благодарност към саможертвата им. Нека всеки носи достойно името на Ботев и да съхрани в сърцето
Документи

 

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПЕДАГОГА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ- ГРАД БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГРАД БУРГАС

ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ в Професионална Техническа Гимназия - гр. Бургас за учебната 2018/2019 година

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 ГОДИНА 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПТГ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР.БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР.БУРГАС 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИЯТА, СЕКТИТЕ И ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩЕЖИТИЕТО ПРИ ПТГ –БУРГАС