Актуално
12.04.2019г.

Открит урок по Конституция за отбелязване на 140 – ата годишнината от приемането на Търновската конституция
Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние” - Варна, 03.2019 г.

РЕГЛАМЕНТ

Национално средношколско състезание

„Енергетиката и ние

ОРГАНИЗАТОРИ:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ОБЩИНА  ВАРНА

РУО - ВАРНА

Варна 03.2019 г.

І. ЦЕЛИ НА СРЕДНОШКОЛСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ

  1. Предоставяне на възможност на учениците от средното образование за демонстриране на придобитите знания и умения по време на образователния процес.
  2. Стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания и умения в процеса на обучение.
  3. Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на професионалната подготовка.
  4. Създаване на условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни гимназии.
  5. Стимулиране на учениците да продължат своето образование във висше учебно заведение.
  6. Изграждане на работни колективи от различни участници в процеса на обучение и реализация на кадрите - средно образование, висше образование, община, регионален инспекторат и потребители на кадри от практиката.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО                 

В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват ученици от цялата страна на възраст от ІХ до ХІІ клас.

В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват победителите от състезанието  „Кое е най-важното технологично откритие, защо ? ”, които ще бъдат в отделна секция.

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

  1. 1     Първи кръг - подборен:

Всеки участник може да участва с :

-        Доклад с презентация (10 min);

-        Макет с презентация (10 min);

-        Разработка на образователен модул, който намира приложение в учебния образователен процес (10 min);

-        Филм на тема „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“ в рамките на 10 min.

Няма ограничения за брой разработки за участник и училище.

Участниците ще бъдат разделени според вида на разработките в отделни секции.

В подборния кръг участват всички, представили разработките  си до 25.02.2019 г. на адрес:   einie@tu-varna.bg

Компетентно жури с представители от Технически университет -  Варна, представители от Община Варна, РУО – Варна, Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО- МЕР Варна,  Електроразпределителни дружества и фирми от бранша.

  1. 2.     Втори кръг - Финалният кръг на състезанието ще се състои през месец март 2019 г. в ТУ-Варна. Всеки участник ще разполага с 10 минути за представяне на идеите си. Присъстващите на мероприятието могат да задават въпроси към участниците.

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критерии за подбор на финалистите:

- пълнота на изработката;

- качество на разработката;

- приложимост;

- оригиналност на изпълнението. 

V. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Създава се комисия за подбор на участниците допуснати за финалния кръг с представители от ТУ - Варна и Община Варна.

2. Създава се жури  с председател от Технически университет Варна и членове от Община Варна, РУО – Варна,  Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО - МЕР Варна, Електроразпределителни дружества и фирми от бранша за оценяване на разработките във финалния кръг.

3. Технически университет – Варна осигурява зали за провеждане на конференцията.

  1. Технически университет - Варна и Община Варна осигуряват:

-  кафе пауза с обяд;

- награди за класираните на първите три места за различните групи;

- поощрителни награди за всички участници;

- сертификати за участие и признаването им за прием в ТУ- Варна за съответните специалности – Електроенергетика, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Топлотехника и ВЕИ, Електротехника и ВЕИ за учебната 2019/20 г.

    5. Разходите за пътни на участниците (и дневни за ръководителите при възможност) ще бъдат посрещнати от организаторите в рамките на бюджета на състезанието.

 


13.12.2018г.