Актуално
04.11.2021г.
СЪБЩЕНИЕ за провеждане на родителска среща

Родителска среща – 06.10.2020 г., сряда

Начало: 18.00 часа

Начин на провеждане: присъствено 

Дневен ред:

  1. Обръщение към родителите/настойниците във връзка с учебната 2021/2022 година
  2. Запознаване с акценти от ЗПУО, с нормативните документи на ПТГ - плановете, програмите, разпоредбите, графиците за контролни и класни работи.
  3. Списък – информация: родител-ученик-личен лекар-име, телефон; образование на родителите
  4. Запознаване с План за действие за работа на Професионална техническа гимназия - гр.Бургас в условията на COVID-19
  5. Попълване на декларациите за: здравния статус на учениците от родителите; Споразумение за съгласие в случай на извънредна епидемиологична обстановка, и други нормативни основания на Професионална техническа гимназия – град Бургас; Декларации за ДЧФВС, РПП.
  6. Анкета за родители  и за проучване на необходимостта от устройства за учениците в случай на въвеждане на обучение от разстояние в електронна среда /съгласно предварително планираните анкети за родители/
  7. Запознаване с нормативните изисквания, визиращи условията и разпоредбите при кандидатстване за стипендия.
  8. Разни.

05.10.2021г.