Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2021/2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПТГ ГР.БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИЯТА, СЕКТИТЕ И ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБШЕЖИТИЕТО ПРИ ПТГ ГР. БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА АВАРИЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД /ВТР/ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПТГ ГР.БУРГАС ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ЕКИПА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ /СОП/ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СТАТУТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ /НВО/ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (ДЗИ / ДИППК) ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

АЛГОРИТЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС И ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ПО ОТНОШЕНИЕ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СИСТЕМА ЗА ФОРМАЛНО ОБЩУВАНЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ

Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2021 година на Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас