Документи

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 ГОДИНА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПТГ ГР. БУРГАС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЯ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТ 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС И ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПО ОТНОШЕНИЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ /СОП/ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИЯТА, СЕКТИТЕ И ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗВЪНКЛАСНАТА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ИНОВАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

 

СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА


ПРАВИЛНИЦИ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБШЕЖИТИЕТО ПРИ ПТГ ГР. БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД /ВТР/ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ЕКИПА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПТГ ГР.БУРГАС ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГР. БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИЯТА, СЕКТИТЕ И ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РАБОТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПТГ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СИСТЕМА ЗА ФОРМАЛНО ОБЩУВАНЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС И ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПО ОТНОШЕНИЕ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН-ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2022/2023 ГОДИНА (ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ И КОМУНИКАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ) 

ПРОГРАМА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ /СОП/ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР.АД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ ЗИМАТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ОБУЧАВАНИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПЕДАГОГА В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ИНОВАЦИЯТА ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ

Механизъм за противодействие натормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

         Приложение 1

         Приложение 2

         Приложение 3

         Приложение 4

Методически насоки и съвети за представяне на темата за тормоза и насилието и за видовете тормоз и насилие в училище

Алгоритъм за прилагане на механизми за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

 ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ, МОТИВИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС


 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПТГ ГР.БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИЯТА, СЕКТИТЕ И ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА АВАРИЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПТГ ГР.БУРГАС ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ЕКИПА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ /СОП/ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
СТАТУТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ /НВО/ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (ДЗИ / ДИППК) ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
АЛГОРИТЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС И ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ПО ОТНОШЕНИЕ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
СИСТЕМА ЗА ФОРМАЛНО ОБЩУВАНЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ
Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2021 година на Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас