СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ С УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ ГР. БУРГАС

8.12.2023 г.

На 13.12.2023 г. от 13.30 ч. каним учениците от Х клас да участват в състезанието по природни науки.
Участвайте в състезанието!
УСПЕХ! УСПЕХ! УСПЕХ!

Състезанието по природни науки се проведе в три части с ученици от Х клас на ПТГ гр. Бургас.
  ЧАСТ ПЪРВА  - Химия и опазване на околната среда
Задача 1. РЕШАВАНЕ НА  ИГРОСЛОВИЦА „КИПОВ АПАРАТ
Решете игрословицата. В кръгчетата от горе надолу ще прочетете наименованието на химичен елемент, който носи романтичното име елемент на живота.
1. Частица, която произлиза от атома и носи електричен заряд.
 2. Химичен елемент от 4 период, VIА група на Периодичната система.
3. Най-лекият химичен елемент.
4. Вещества, които не провеждат електричен ток.
 5. Вещество, което променя цвета си в зависимост от рН на средата.
 6. Соли на сярната киселина.
7. Най-лекият халогенен елемент.
 8. Най-лекият елемент от IIIА група на Периодичната система.
 9. Вертикален ред в Периодичната система.
10. Вид просто вещество с молекулен или атомен строеж, което няма метален блясък и не е топло- и електропроводимо.
11. Хоризонтални редове в Периодичната система.
12. Най-лекият алкален метал.
13. Най-слабоактивният халогенен елемент.
14. Неметал от VIА група на Периодичната система.
 15. Най-леснотопимият алкален метал.
16. Соли на сероводородната киселина.
17. Способност на химичните елементи да съществуват под формата на две или повече прости вещества.
18. Газ, който се получава от взаимодействието на азот и кислород при много висока температура.
19. Киселина, която може да се получи от серен триоксид и вода.
 20. Киселина, която се получава при разтваряне на серен диоксид във вода.


Критерии за оценяване:
Всеки верен отговор  се оценява с по 1 точка. Задача без отговор или с повече от един отговор се оценява с 0 точки.
Практическата  задача  се оценява с 10 точки по физика и по биология 20 точки  за правилно изпълнение.
 Общ брой  точки 60
За всеки учебен предмет  разполагате с по  20 минути.  Общо за трите предмета  60 минути.
Ученици класирани за първите три места са:

1.    Даниел Иванов  Иванов  X A клас - 46 точки

2.    Яшин Мандев  Иванов X Б клас  - 19 точки

3.    Янко Донков  Чукоев X A клас – 17 точки

Снимки