Журналистическо разследване за предаването „Събуди се“ на Нова телевизия – „Чалготека за деца, алкохол и райски газ: Какво правят децата в късния следобед?“

25.06.2024 г.

Журналистическо разследване за предаването "Събуди се" на Нова телевизия-"Чалготека за деца, алкохол и райски газ: Какво правят децата в късния следобед?"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

      Според журналистически репортаж на тема: „Чалготека за деца, алкохол и райски газ: Какво правят децата в късния следобед?“ в детски дискотеки, между 18 и 22 часа, се допуска употребата на алкохол, тютюневи и свързани с тях изделия (райски газ)  и други наркотични вещества от страна на малолетни и непълнолетни лица, стига се до агресия и до тежки състояния на интоксикация на подрастващите.
      В тази връзка ви информираме, че според Закона за закрила на детето и Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места имате следните права и задължения:
     Родителите са длъжни да осигуряват спазване на изискването за „вечерен час“ и да придружават детето на обществени места след 20,00 ч., ако то не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14 -, но не е навършило 18-годишна възраст (чл. 8 от Закона за закрила на детето) или да осигурят пълнолетно дееспособно лице за придружител, което да удостовери това с декларация по образец (чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места).
Децата имат право на специализирана закрила на обществени места, която включва  забрана за предлагане и продажба на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, на деца.
    На децата се забранява употребата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ) (чл. 5б от Закона за закрила на детето).
Деца не се допускат до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина (чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места).
     Предоставянето на информация за правата и задълженията на децата и техните родители, както и осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на децата, са част от общите ни ангажименти за закрила на децата (чл. 4. т. 9 и т. 10 от Закона за закрила на детето) и имат за цел да намалят сериозните отрицателни въздействия върху живота и здравето на подрастващите.

Снимки