Професионална Техническа Гимназия, гр. Бургас

УЧИЛИЩЕ ПТГ - НАШИЯТ МОДЕРЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ - Устойчиво продължаване на започнатия процес на работа за достигане на максимално качество при обучението и възпитанието на учениците чрез демократизация на общоучилищния живот на основата на открита за иновации, гъвкаво реагираща образователна система!

Цялостната дейност на училището протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми. Изпълнението на планираните дейности е отлично и съответства на законоустановените изисквания. В училището е създадена система за организация и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно – възпитателния процес. Стратегически силни стъпки са направени по отношение опазването и подобряването на състоянието на МТБ и поддържане на много добра дисциплина сред учениците. Търси се разнообразие на извънучилищните дейности.

Учебни кабинети. Модерно обзаведените компютърни зали и непрекъснатият достъп до интернет - в помощ на ученици и учители. Към учебните кабинети има и хранилища за учебно-техническите средства и техниката. 

Учебни работилници. Учебна работилница по Топлотехника оборудвана със: Стенд за монтаж на климатици, климатици сплит-система и прозоръчен тип, манометричен блок, конусна дъска, тръборез, бутилка пропан-бутан, газозаваръчен апарат, компресор за вакуумиране, везна и вакуумпомпа в стенд за зареждане, пробен стенд за електрическа инсталация, клещи за капилярка; за зареждане и прищипване, тръбогип за огъване, пружини за огъване, пропускотърсач, влагомер, мултицети и всички видове инструменти и уреди, необходими за провеждане на качествено обучение. Кабинет за обучение по Радио и телевизионна техника:работно място на учителя, работно място за всеки ученик, учебна дъска, мебели, екран и стойки за окачване на табла и учебно-технически средства (диапроектори, видеотехника, шрайбпроектор и др.), мултимедия, компютър, лаптопи.

Общежитие Ученическото общежитие - желано място за отдих и самоподготовка. ПТГ има самостоятелно и добре обзаведено общежитие за учениците - климатици, Интернет, топлоподаване и кабелна телевизия. Стаи с по 2 или 3 легла. Нашето участие в Европейските проекти...