Външно оценяване/ДЗИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК)

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до изпит/и за валидиране на компетентности по чл. 167, ал. 1, т. 2 от ЗПУО

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРИ ЗА ДЗИ

 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В Република България (РСУВ)    https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

 

График за провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2023/2024 година

ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ И ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

График за провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2022/2023 година

 

Заповед за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година 

 

Анализ на резултатите от НВО, ДЗИ и ДИППК за учебната 2021/2022 година

СЕСИЯ-ЯНУАРИ 2022 година - ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ 2022 година - ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

Заявление за допускане до задължителен държавен изпит /държавен изпит/ изпит за придобиване на професионална квалификация

Декларация по чл.4 ал. 3 Наредба за организацията и провеждане на държавните зрелостни изпити

Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г за организирането и провеждането на на държавни зрелостни изпити за учебната 2020 – 2021 година

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

 

 Подаването на заявления за полагане на изпит по чужд език в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас  се извършва в срок 15.02.2021 г. – 19.02.2021 г.

Заявление за подаване на изпит по чужд език в Х клас 

Заявление за оценяване на дигитални компетентности в Х клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС

УКАЗАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ОНЛАЙН ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА

ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС