Проекти

   

 

За учебната 2023/2024 учебна година

     От 2023 година ПТГ гр. Бургас е в списъка с училища, които са одобрени и ще работят по проект „Успех за теб“. През следващите четири години ще се работи за насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и за трайното им приобщаване и подобряване на образователните им резултати.

В рамките на проекта ще бъдат провеждани различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции по отношение на развитието и възпитанието на децата им. Също така съвместни дейности и инициативи с родители ще допринесат за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес.

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Заявление с декларация за информираност и съгласие /Приложение № 10 към чл. 27, ал.2/

Индивидуална карта на ученика /Приложение № 15 към чл. 46, ал. 2/

 Отчет /Приложение № 16 Дейност 4  „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование(предоставена в учебни часове извън училищния учебен план под формата на пакет от 10  учебни часа) /       

 

За учебната 2022/2023 учебна година 

Провеждане на занятия по създаване и функциониране на УТФ
УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА "ДОМ - КОМФОРТ" ООД
Лектор доц. д-р Стоян Транев
 

Учебно тренировъчна фирма 
"Дом Конформизъм"  ООД

 

 

Проект на МОН BG05M20P001-2.015-0001  "Ученически практики-2"

        Обща информация за проекта

      

     

   

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР И ИЗБОР НА ЛЕКТОР ЗА ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2", ДЕЙНОСТ 2, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА

 

ГРАФИК ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ на учениците за преодоляване на образователните затруднения в Професионална техническа гимназия – град Бургас за първи срок на учебната 2022/2023 година

 

Проект на МОН BG05M20P001-2.015-0001  "Ученически практики-2"

         Обща информация за проекта

"Ученически практики - 2" поставя ученици в реална работна среда.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“. 

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца. 

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

• Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда. 

Карта за участие

Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

Проектът е насочен към подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

  В ПТГ гр.Бургас за учебната 2021/2022 година има сформирани 7 групи за допълнително обучение:

 -две групи за допълнително обучение по български език и литература - XII клас

-две групи за допълнително обучение по български език и литература - VIII клас

 -две групи за допълнително обучение по математика - Х клас

 -една група за допълнително обучение по математика - VIII клас

         Фокусът е към ученици с пропуски по общообразователна  подготовка. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Указания за Проект "Подкрепа за успех"

Приложение 1 - Карта за участие

Приложение 2 - Индивидуална карта на ученика

Приложение 3 -Декларация за информираност и съгласие

Приложение 4 - Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

Приложение - Присъствен списък

 

 

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“                                                                                                                                                                                                 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНОСИМО ТЕХНИЧЕСКО УСТРОЙСТВО ПО ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ - 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" - 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ТВОЯТ ЧАС - 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНСТРУКЦИЯ по проект ТВОЯТ ЧАС - фаза 1

ЗАЯВЛЕНИЕ и декларация за информирано съгласия по проект ТВОЯТ ЧАС - фаза 1

АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "ТВОЯТ ЧАС"

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА по проект ТВОЯТ ЧАС

УЧЕБНИ ПРОЕКТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УЧЕБНИ ПРОЕКТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ТВОЯТ ЧАС - 09.12.2016

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕРАЗЪМ +

Проект BG05M2OP001-2.006 "Ученически практики - фаза1"