История

 

ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД в развитието на Професионална техническа гимназия- гр.Бургас

Онова, което изгражда институционалната среда е паметта

                                                                           проф.А.Гълъбов

 

          Не само за нашия педагогически колектив, но и въобще, за българина училището е неговата памет, онова огнище, което е разпалвало стремежа към знания,      възпитавало е чувството на съпричастност към нещо общо - българския дух.

          В изпълнение на постановление на МС за подготовка на изпълнителски кадри за мините е създадено едно от първите професионални училища в гр.Бургас – Училище за трудови резерви № 39. Учебните занятия започват в сградата на ул.“А.Богориди“№21, където днес се помещава Регионалната библиотека „П.Яворов“. Целта на училището е да подготвя изпълнителски кадри за ДМП“Черно море“ и МОК“Бургаски медни руди“. През периода 1953 до 1957г. в училището се приемат успешно завършилите седми клас ученици за двегодишно обучение по две специалности: „миньори“ и „обогатители“. Учебната практика по специалността се провежда в мините „Върли бряг“ и „Черно море“.

         През 1957 училището е преобразувано в Професионално техническо училище с нови специалности: „миньор“, „минен електромашинен шлосер“, „машинист на подземни минни машини“. Училището ни едно от първите в страната през 1963г. се трансформира в Средно професионално техническо училище по минно дело. Бившата Гугучкова мелница, намираща се срещу управлението на „Океански риболов“ е първата самостоятелна сграда, която училището получава. Условията са били крайно лоши. За класна стая се  използва дори и стола на училището. С отпуснати за преустройство средства, се построяват допълнително няколко класни стаи. Използването им обаче е крайно неудобно, защото над тях се намират спалните помещения на пансиона, където в една стая спят  по 20-25 ученика.

         През 1964-65г. със средства на Министерството на химията и металургията е построена нова сграда за СПТУ по минно дело, намираща се в кв.“Меден Рудник“. От 15.IX.1966г. учебните занятия започват да се водят в нея. И така – до днес.

          Труден и дълъг е пътят от Училището за трудови резерви до съвременната Професионална техническа гимназия. В годините на своето развитие базата непрекъснато се е обновявала и разширявала, строи се общежитие, оборудват се кабинети и работилници. С всяка изминала година се е увеличавал и броят на специалностите, за да отговори не само на нуждите на образователната политика, но и на потребностите от подготовката на кадри за икономиката. До 1974г. училището е подготвило 1517 кадри. През учебната 1974/1975г. постъпва и първият випуск на СПТУ по корабостроене, а през учебната 1976/1977г. училището отваря вратите си и за СПТУ по машиностроене. Обучението се провежда на две смени. През м.март 1976г. е открит учебен цех в Корабостроителния завод „Илия Бояджиев“. Всички работилници и лаборатории се преместват на територията на завода. Следващата учебна 1977/1978г.  училището приема програма за съвместна работа с Корабостроителния завод „Илия Бояджиев“ и училище „Д-р П.Берон“ в Бургас. През м.март 1978г., в чест на 100 годишнината от Освобождението на България, най-тържествено е спуснат първият, изработен от ученици плавателен съд – понтон за сондажни изследвания, носещ името „Опълченец“, плод на много труд на учители и ученици и израз на голяма любов към професията на корабостроителя.

           Минават години, през които училището продължава да се утвърждава и да произвежда квалифицирани кадри – шлосери, монтьори на корабни тръбни системи, монтьори на корабни машини и механизми, електромонтьори, електрозаварчици. През учебната 1983/1984г. се създава УПК/учебно производствен комплекс/, който приема за обучение ученици от ЕСПУ. От различни учебни заведения се сформира курс със свой облик , успяващ в усвояването на професията. През 1988/1989г. за първи път в историята на училището е разкрита паралелка техникум с 4 годишен срок на обучение. Завършилите получават средно техническо образование в областта на корабостроенето. Нов момент в статута на училището се явяват бъдещите взаимоотношения с държавната фирма „Корбсо“, която поема финансовата издръжка на училището. Обновена е материалната база, училището се сдобива с тенис корт. През учебната 1989/90г. за трета поредна година се стабилизира приема на ученици /намалял с 50% през учебната 1986/87г./ Преодоляна е една тревожна тенденция.

           В годините на своето развитие и утвърждаване като образователна институция, училището е изпълнявало и своята възпитателна функция. Учителите не само са обучавали, давали са знания, учели са на практически умения, но преди всичко са и възпитавали. Възпитавали са с интелекта и културата си, с начина си на поведение и отношение към обкръжаващия ги свят. Независимо от трудностите и изпитанията, при които са били поставени да работят, те са имали удовлетворението и радостта от своя труд. Радостта от равносметката, която в края на учебната година си дават относно качествата и добродетелите, опитали се да изградят и да развият у своите ученици. Организацията на училищните дейности не само е насочвала педагозите към творчески търсения, но тя е създавала поле за творческите изяви на учениците, откривала е техните силни страни и ги е развивала. Многообразна е дейността, свързана с  техническото и научно творчество, изразена в множеството кръжоци/през 1985/1986г. – 10 на брой/, „Защита на природата“, „Заваряване“, „Метална пластика и операторско майсторство“ , „Етнорафия“ и др., секции по борба, художествена самодейност. От 1969г. започват блестящите прояви на училищния отбор по свободна борба.Десет поредни пъти борците на училището се класират на първо място в републиканското първенство за средношколци. Отборът има и няколко разменни гостувания с юношеския отбор в гр.Катовице-Полша. Многобройни са мероприятията и извънкласните дейности – викторини в чест на бележити дати и състезания, някои проведени с младежите от базовото предприятие КЗ“И.Бояджиев“, прегледи на ученическата художесвена самодейност. През 1986/1987г. учениците завоюват първо място в състезанието „Най-добър майстор“ в гр.Варна.

            Десети ноември 1989 година бележи нов етап в развитието на страната по пътя на демократизиране на обществото. За образователната система започва деидеологизацията на учебния процес. Следващите години, време на бурни събития, на нарастване на гражданскта и политическа активност, на разграждане на структури в държавата и икономиката, оказват своето влияние и върху състоянието на образователната система. Училището е изправено пред невероятни трудности, най-вече от недостиг на средства. Стига се до затваряне на стола и учебните работилници от ХЕИ, на общежитието поради неосъществен ремонт. Бавното и мъчително осъществяване на промените в образователната сфера, ниското заплащане на труда на  учителите, обезличаването на тяхната професия, предизвикват ефективната стачка на бургаските учители през учебната 1990/1991г., в която участва и учителския колектив на СПТУ по корабостроене. През следващите години проблемите, породени от ограничените финансови средства и остаряващата и отесняла материално-техническа база, стават постоянен спътник в живота на педагогическия колектив. С много напрежение, при липса на нови учебни помагала и материали, недостиг на учебници и учебно-помощна литература, учителите успяват да се справят с преподаването на учебния материал. През 1993/1994г. са разкрити нови машиностроителни специалности – монтьор по контролно-измервателна и регулираща апаратура, монтьор на електронна техника. През 1995/1996г. училището придобива и нов профил, с насоченост към електрониката и електротехниката. Учебната 1996/1997г. започва със засилен интерес към училището от страна на кандидатстващите и приемът на ученици е преизпълнен - 444 ученика започват учебната година, разпределени в 18 паралелки. Но ентусиазмът и въодушевлението, с които започва годината, секват след месец-два, когато настъпва студената зима. Това е най-тежката и кризисна зима, която училището преживява. Бюджетът на Министерството не достига да се осигурят средства не само за учебни пособия и материали, но и за гориво. Всеки ден, треперещи от студ учители и ученици влизат в час, с тайната надежда, че на следващия ден нещо ще се промени. С помощта на общината и СК“Нефтохим“ училището получава две цистерни, които да осигурят отопление за една седмица при крайно икономично използване. Това  е било отоплението през целия сезон. Така, през по-голямата част от учебната година, занятията се водят в неотоплени и студени класни стаи с 30 минутни учебни часове. И въпреки  трудностите, участието на учениците в кръжоци и клубове по парашутизъм, природозащита, микрокомпютри, футболно съдийство, безмоторно летене, в съставите на различни форми на художествена самодейност, дава шанс на много възпитаници на училището да преоткрият себе си. Спортните успехи бележат своя връх именно през учебната 1996/1997г. – отборът по волейбол заема първо място на градското, регионалното, областно и зонално първенства и достига до пето място на финалите на ребуликанското първенство от ученическите игри  ҆97 в гр.Сливен; призови места заемат и борците по свободна борба и атлетите. Едно от най-забележителните мероприятия на екологична тема и значително постижение в работата на педагогическия съветник е включването на ученици в екологичен поход до Дряновския манастир. С тяхно участие е изследвана водата на р.Дряновска по международната система „Грийн“ и равнена с показателите на другите водни басейни.

             Трудните и мъчителни условия, при които е поставена образователната система през последните години, налагат необходимостта от промени. По предложение на директора на училището инж.Я.Пройков до Регионалния инспекторат на Министерството на образованието, науката и технологиите се предприема важна стъпка – сливането на двете училища - СПТУ по корабостроене и СПТУ по машиностроене в едно. Съображенията са продиктувани от няколко причини: по-добро стопанисване на сградата и МТБ едновременно и от двете училища, препоръките на МОНТ за окрупняване на училищните единици, намаления демографски прираст в страната и оттам намаляващия чувствително брой на учениците, едно обединено училище по-лесно би се справяло с променящата се икономическа обстановка и трудностите. Съгласно Заповед № 14-19/21.04.1998г. на МОНТ обединението на двете СПТУ-та в едно Средно професионално техническо училище по корабостроене и машиностроене влиза в сила от 01.07.1998г.

             През учебната 1999/2000г. се открива нова специалност – машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Учениците се обучават по следните професии и специалности: Техникум – Топлинна и хладилна техника/климатична и вентилационна/;

Професионална гимназия – монтьор на електронна техника, монтьор на контролно-измервателна и регулираща апаратура, монтьор по електрообзавеждане на кораби, машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост, монтьор на корабни машини и съоръжения/ДВГ/, оператор на металорежещи машини. През учебната 2000/2001г. училището открива своя страница в Интернет, получава и нотариален акт за публична държавна собственост за работилниците в южна промишлена зона, нотариален акт за  работилниците в промишлена зона – север, удостоверение за регистрация на фирма за извършване на квалификационно и мотивационно обучение на безработни лица със средства на ПКБ.

             През учебната 2002/2003г. училището приема статута на професионална гимназия и променя името си от СПТУ по  корабостроене и машиностроене – Професионална техническа гимназия/ПТГ/.

             Развиването не само на съвременния модел на обучение по актуални специалности, но и необходимостта от адекватна на обучението материално-техническа база е цел за ръководството и педагогическия колектив на училището. Началото е поставено с участието в Проект BG0202.03 – „Учене през целия живот и професионално образование и обучение  на Програма ФАР 2002, финансирана от Европейския съюз. Училището печели одобрение. Гимназията е обновена и оборудвана  по европейски стандарти на стойност 295 562 евро. Но това е само началото.

             През 2004г. училището отново кандидатства с проект  за обучение на  наши възпитаници по втора специалност заварчик по Грантовата схема  на  Проект BG0202.03„Учене през целия живот и професионално образование и обучение”. Проектът е одобрен и изпълнен, а стойността на безвъзмездната помощ възлиза на  30 547 евро. 19 ученици на ПТГ придобиват правоспособност да упражняват една много търсена на пазара на труда професия -„Заварчик“ по три процеса на заваряване – ръчно електродъгово заваряване модул Е2, полуавтоматично електродъгово заваряване в защитна газова среда  модул М2 и гозокислородно заваряване модул G2. Придобиват и първа степен на професионална квалификация – успешен старт за реализация в предприятието партньор „Бургаски корабостроителници „ АД.

              През 2005г. Професионална техническа гимназия кандидатства с пет проекта по  програма „Активни услуги на пазара на труда”, която се изпълнява съгласно взаимното споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Единият от тях е одобрен. Стойността му е 10 000 евро. По него 14 безработни се обучават по специалността „ Климатична и вентилационна техника” получават свидетелство за първа степен на професионална квалификация, което им дава възможност да упражняват професията.

              В резултат на тези успешно защитени и осъществени проекти се засилва възможността за партньорство в социалната среда. Акцентът се поставя върху качеството и възможностите на информацията, а не върху нейното количество. Новата образователна политика на Гимназията успешно се осмисля в посока на личностното развитие и изграждане на социална култура и граждански компетенции у учениците. Активизира се и взаимодействието на училището с родителите.Същите получават информация за оценки, отсъствия, забележки и родителски срещи по телефон, SMS и/или Е-mail, чрез функциониращата в ПТГ телефонна информационна система –Електронно училище.

              Богатата материална база улеснява, но и изисква! Изисква голямо усилие и труд, постоянство в името на качественото обучение както за ученика, така и за учителя. А учителят трябва да бъде все по-знаещ и по-конкурентноспособен. С удоволствие учителите на ПТГ  се адаптират към внедреното и повишават квалификацията си чрез курсовете по информационни технологии и английски език, както и други форми за допълнителна квалификация. Така Професионална техническа гимназия – гр.Бургас все по-усърдно се налага като училище от нов тип, европейско училище. Една гимназия, утвърдила се с перспективите за кариерно развитие по различни професии.Училището преминава в ХХІ век като училище с доказани възможности и перспективи.

              През всичките тези  години се трупа опит, създават се традиции, търсят се  нови пътища, осмисля се и се определя съдържанието на училищните форми в зависимост от потребностите на обществото.Познаването на изминалия път и на натрупания опит винаги осигурява по-уверени и по-успешни крачки към бъдещето. Затова е важно да се съхрани споменът за миналото ни като пример и поука за утрешния ден.

            Днес,  Професионална техническа гимназия е изправена  пред  новите образователни  реформи и мястото и ролята на нашето училище придобива особена актуалност в условията на ново самоопределение.  Базирайки се на принципите и целите в системата на предучилищното и училищно образование / Раздел ІІ и Раздел ІІІ от ЗПУО/ и Закона за професионалното образование и обучение, ръководството и педагогическият колектив на гимназията започна учебната 2016/2017г. с разработването на  своите нормативни документи. Те очертават нашите виждания за развитието на училището и целите, които то си поставя. В Стратегията за развитие на ПТГ за периода 2016/2020г. ние заявяваме своята поета отговорност  и разбирането за смисъла на училището  като институция – „Училището е единствената институция, през която преминава цялата нация“.

           Като традиционна образователна институция, училището е територия, на която не от вчера се срещат две мощни влияния – това на обществото и неговите  нужди, стандарти и очаквания, от една страна, и това на отделния човек или неговите социални единици(семейство, група, общност или организация), от друга.

В този смисъл ние ясно разбираме ролята на институциалната среда, публичното пространство и социалните мрежи при формирането на гражданската култура и социалната компетентност на учениците. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната  образователна  среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждането на личности. Стратегията на ПТГ е съобразена със: Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020); Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България(2014-2020 г.); Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността(2014 – 2020); Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.; Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри; Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година; Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система(2013 – 2020); Национална квалификационна рамка на Република България и др.

              Основавайки се на ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и отчитайки факта, че българското училище днес повече от всякога се нуждае от защитна среда, от институции, ние ще използваме следните методи и форми на работа за да защитим и издигнем своя институционален авторитет:

1.Да продължим да развиваме традициите, заложени в училището – формиране и развиване на знания и  умения за живота и бъдещата професия.

2.Изграждане на социални и професионални компетенции, адекватни не само на настоящето, но и на бъдещето.

3.Развиване и усъвършенстване на професионалната пригодност чрез учене през целия живот.

             Традициите

Училището обучава ученици след завършено основно образование в три форми на обучение: дневна, вечерна, задочна по следните професии и специалности:

  • Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

  • Професия: Монтьор по комуникационни системи

Специалност: Радио и телевизионна техника

След завършен VI клас в задочна форма на обучение:

  • Професия: Шлосер 

            Специалност: Шлосерство 

Специалностите са перспективни, отговарящи на потребностите на града и региона.

Училището разполага с професионално подготвен педагогически колектив, в който работят 17 квалифицирани учители и възпитатели по общообразователна и професионална подготовка, които непрекъснато повишават своята квалификация, участвайки в работата на методическите обединения в училището и други форми,  организирани на регионално и национално ниво. В  педагогическата практика се използват нови образователни модели, интерактивни методи, методи на проектите , за мобилизиране на творческия потенциал и на двете страни в процеса на обучение и учене  „чрез правене“( т.е. в работата).

Професионална техническа гимназия е мултикултурно училище. Възпитателната система осигурява пълноценни условия за социализация на учениците, независимо от социалния и етнически състав и формира отношения на толерантност и демократичност в училищната среда. Позитивният психоклимат, създаден от Педагогическия колектив, осигурява и гарантира  доброто развитие на учениците.Утвърдени са отношения на сътрудничество между учители и ученици, родители, институции и организации – съчетаване на масови, групови и индивидуални форми на работа и тяхната приемственост.

Изградили сме партньорство с работодатели като се стремим към дългосрочни взаимоотношения, както в реализирането на съвместни проекти, така и в организирането на производствената и учебна практика.  Училището се намира в съседство с Дамвент ООД– фирма за ОВиК инсталации /производство на климатични камери/.Имаме утвърдени контакти с Технически университет – Габрово и подписан Договор за сътрудничество, Бургаски свободен университет, ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас,ДИПКУ– Ст.Загора, ДИПКО- Варна,ДИПКУ-София.Наши ученици участват в проекти и конкурси на общинско, регионално и национално ниво и завоюват призови места.Богатата и модерна материална база разполага с учебни корпуси по теория и практика, кабинети по общообразователна и професионална подготовка, ученическо общежитие, компютърни кабинети, спортна база. Разположена е на голяма площ в спокойна  паркова среда и непрекъснато се обновява. Динамично се развива и организационно-управленческия модел на образователния процес.Училището функцинира във външна и вътрешна среда, което налага необходимостта адекватно да се реагира, адаптира, да инициира промени, които биха го защитили  и то да продължи да функционира успешно. Социалните мрежи притежават огромен потенциал за взаимодействие между чле­новете, както и възможности за споделяне на информация – изградено е единно  информационно пространство на училището и общежитието по пътя на максималната компютъризация и интнернетизация (компютърната техника е включена към мрежата на Интернет, функционира система Wi-Fi)  на учебно-възпитателния процес.Публичност и прозрачност в работата на учебното заведение се осъществява чрез функционирането на училищния сайт. Заложена е система за оценка на качеството на обучение в училището. Изградена е система на ритуализация на училищния живот – символи и  ритуали в живота на училището и система за стимулиране и награждаване на педагогически и непедагогически кадри.В началото на учебната година педагогическия колектив прие и Етичен кодекс на педагога в ПТГ.

Гимназията ни поддържа отношения с фирми партньори за осигуряване на производствените практики на учениците - „СИТИ КЛИМА“ ЕООД, „ГОЛЕМАНОВ“ ЕООД,  „ДамВент“ ООД, „Вардев сервиз“ ООД, „Мартинов Клима“ ЕООД, „Маркони 59“ ЕООД, „Дакап – Йордан Капанов“  ЕТ, „Екотермал“ ООД, „СТИВ“  ООД. Целите и задачите на обучението не са просто овладяване на минимум професионални знания и умения за получаване на професионална квалификация и упражняване на дадена професия, а полагане основите на професионалната култура, формиране на поведение на учениците в трудова среда, качествено изпълнение на професионални задачи, задължения и отговорности. Такава цел имаше проведената вътрешноучилищна дискусия с участието на ученици на общественозначима тема: „Обществото, мястото ни в живота и професиите на бъдещето“, училищното състезание по професионална подготовка „Млад техник“и др.

Творческата работа на учителите  подпомага учениците да развиват своите умения чрез участие

в различни извънкласни форми, като доказват своите способности в редица състезания и конкурси.

            Училището е институция, която е отворена към обществото. Но то търпи и влиянието на много външни фактори. И за да изпълни своята социална роля, колективът на ПТГ ще продължи да работи за постигането на сътрудничество и взаимоизгодни отношения с представителите на различни институции и  организации, работодатели и родители.

Осигуряването на публичност, осъществяването на диалог в публичното пространство, партньорството, прилагането на форми и методи, касаещи повишаване привлекателността на училищната среда, активната дейност, екипната работа на учениците, ще определят творческия процес на търсене в работата на учителите и възпитателите. Само така ПТГ ще докаже своята значимост не само като образователна институция, но и като важно средище за местната общност.

             В своята дългогодишна история, училището е доказало своя професионализъм, защитило е своите приоритети и адекватността на предлаганите професии, чрез които учениците със самочувствие и натрупан опит са стъпили на пазара на труда.