Прием на ученици

Заповед РД-06-238/15.04.2024 г. за утвърждаване на ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА


На основание чл. 143, ал. 2, т. 1 и чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на
регионалните управления на образованието и чл. 52, ал. 2, т. 2 от Наредба No10/
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с
писмо No9105-24/ 26.03.2024 г. на министъра на образованието и науката за съгласуване
на предложения държавен план-прием след завършено основно образование за учебната
2024/2025 г. в неспециализираните училища, финансирани от МОННа основание чл. 143, ал. 2, т. 1 и чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното иучилищното образование, чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите нарегионалните управления на образованието и чл. 52, ал. 2, т. 2 от Наредба No10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка списмо No9105-24/ 26.03.2024 г. на министъра на образованието и науката за съгласуванена предложения държавен план-прием след завършено основно образование за учебната2024/2025 г. в неспециализираните училища, финансирани от МОН

Прием след завършен VII клас за учебната 2024/2025 година

Дневна форма на обучение

Професия: „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Физика и Математика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

Професия: „Техник-лесовъд“

Специалност: Горско и ловно стопанство

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование и География и икономика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2


                                  НОВО !!!

Прием след завършен VII клас  ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА

Професия: “Електромонтьор”

Специалност: Електродомакинска техника

Направление: Електротехника и енергетика

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Физика, Математика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

Професия: “Техник – технолог в дървообработването”


Специалност:  Мебелно производство


Срок на обучение: 5 години


Балообразуващи предмети: физика, математика


Приемни изпити: НВО—БЕЛ х2 и Математика х 2.


 График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
Заповед на училищна комисия за дейностите по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година


График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование


Прием след завършен VII клас за учебната 2022/2023 година

Дневна форма на обучение

Професия: „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Физика и Математика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

Професия: „Техник-лесовъд“

Специалност: Горско и ловно стопанство

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование и География и икономика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

Професия: “Електромонтьор”

Специалност: Електродомакинска техника

Направление: Електротехника и енергетика

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Физика, Математика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2Заповед на училищна комисия за дейностите по приемането на ученици за учебната 2022/2023 година

https://ruoburgas.bg/-v-.html