Образци на документи

 

 

 

Заявление за допускане до задължителен държавен изпит /държавен изпит/ изпит за придобиване на професионална квалификация

Заявление за допускане до държавен зрелостен изпит (ДЗИ)/ до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Завление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 

Завление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година )

Заявление за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година )