Информационна кампания по проект BG05SFPR001-3.001-0001 "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"

27.06.2024 г.

Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

На 27.06.2024 г. екип  от ученици от Професионална техническа гимназия проведе информационни дейности за кариерно и професионално ориентиране сред учениците от 7.клас в следните основни училища на територията на град Бургас: ОУ „Найден Геров“ и  ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Долно Езерово“.

Инициираната кампанията в посочените училища е свързана с включване и изпълнение на Дейност 9. „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители-работодатели-училище-местна власт, вкл. с цел кариерно и професионално ориентиране на ученици“ по Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Нашата информационна дейност е съобразена с графика за план-приема и представя постиженията на нашите ученици, които се основават на добрата и работеща връзка „ученик-училище-родител-работодател“. Добрият пример е насочен към запознаване с възможностите за професионална реализация по ключови и търсени на пазара на труда професии, които предлагаме.

Екипът от учители и ученици при Професионална техническа гимназия – град Бургас разработи и разпространи информационни материали, насочени към ученици, които да бъдат мотивирани да изберат приоритетно обучението по професиите, които предлага гимназията  за учебната 2024/2025 година.

Имаме вярата, надеждата и творческото професионално вдъхновение за бъдещо ползотворно педагогическо взаимодействие с учениците от основните училища, където беше нашият екип учители и ученици!

Снимки