Ковид

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РАБОТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Актуална информация от СЗО за местата с разпространение на коронавирус:

 

ЗАПОВЕД РД-01-550/02.11.2022 г. на основание чл.63, ал.10 и 14 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение №474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г( и предложение от Главния държавен здравен инспектор

ЗАПОВЕД РД-01-534/26.10.2022 г. на основание чл.63, ал.10 и 14 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвето от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

ЗАПОВЕД РД-01-517/19.10.2022 г. на основание чл.63, ал.10 и 14 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

ЗАПОВЕД РД-01-513/13.10.2022 г. на основание чл.63, ал.10 и 14 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

ЗАПОВЕД РД-01-435/09.09.2022 на основание чл.63, ал.10 и 14 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

https://coronavirus.bg/bg/statistika

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

 Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи - да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива, отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със законовите изискванията, взехме решение за присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички училищаОт това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме изправени във връзка с епидемията:

 1. Доколкото е възможно да направим училищата максимално безрискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Това предполага всяко училище да реализира набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция наобразованието;
 2. Дареагирамесъгласноздравнитеправилапривсекиединслучайназаболялилисъс съмнение заCOVID-19;
 3. Даимамеготовностприуказанияотздравнитевластидапревключимнаобучениев електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19;
 4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;
 5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и зарадикарантиниране;
 6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес идезинформация;
 7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици, за дооборудване идр.

Настоящите насоки са създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуалните здравни регулации, отчитат тенденциите и решенията на образователните системи в различни страни, но се опират преди всичко на натрупания у нас опит в периода март-юни 2020 година и отразяват националните ни специфики. В зависимост от промяната на обстановката и решенията на здравните власти в случай на влошаване на пандемичната ситуация са описани и възможностите за преминаването от дневна форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние на отделни или всички паралелки или училища в страната.

Те са структурирани около няколко основни решения, следващи изброените по-горе предизвикателства, и предлагат комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни (приложими частично и/или само в отделни училища) мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор на мерки, отчитащ конкретните условия, в т.ч. вида на училището, сградния фонд, персонала, различните възрастови групи ученици, спецификата на учебните предмети, регионалните характеристики и т.н.

Общите мерки включват предимно здравни протоколи и организационни правила, които да се прилагат от всички училища.

Препоръчителните мерки включват идеи и решения, от които всяко училище избира и прилага доколкото и където е възможно. Списъкът с препоръчителни мерки е отворен за промени, като в зависимост от развитието на епидемията от COVID-19 в страната ще се допълва и обогатява постоянно с решения.

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас. При присъствено обучение и класна система на организация в училище ограничаването на средата на взаимодействие е

възможно само частично. Анализирайки различните модели за намаляване на средата на взаимодействие и отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база, както и факта, че училищата са различни (като брой ученици, паралелки и персонал, материална база, сменен режим и т.н.), осъзнаваме, че нито един организационен модел не може да бъда системно приложен (за всички училища) в неговата цялост. Даваме си сметка, че е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция и да гарантира липса на физическо взаимодействие вътре в класната стая (респ. в паралелката или групата), затова предлагаме като водещ модел да се приложи стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, респ. на карантина подлежат само учениците от тази паралелка.

В същото време съзнаваме, че тази стратегия не е приложима навсякъде в нейната цялост и очакваме тя да се прилага, където и доколкото е възможно. За осъществяването й се налагат някои допълнителни ограничения, напр. отказ от кабинетна система, ако и където е възможно, носене на предпазен шлем или маска и спазване на дистанция между учителите, които преподават на повече от една паралелка, от една страна, и между учител и учениците от паралелките, на които преподава, от друга.

Когато е невъзможно стратегията на невзаимодействие да се приложи цялостно - между всички паралелки, училищата могат да изберат частичен вариант

– невзаимодействие между групи паралелки (напр. паралелките от един клас, от един етап чрез обособяване на отделни етажи, сектори). Така например при малко основно училище с една група за ЦУОД в начален етап и като цяло малко на брой ученици може да се приложи разделяне само между етапи (паралелките в начален етап не взаимодействат с тези от прогимназиален етап).

Прилагането на стратегията на невзаимодействие в пълния й вариант - между всички паралелки не е задължително. Училищата решават до каква степен да приложат стратегията, като от решението им се определя и периметърът на епидемичната среда на един ученик. Във всички случаи, освен за малките училища с една група ЦУОД, препоръчваме стратегията за невзаимодействие между паралелки да се приложи поне за начален етап на обучение (с оглед на това, че за учениците в начален етап е най- нежелателно преминаването на обучение в електронна среда от разстояние).

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

 1. Спазване на общите здравнимерки.
  1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем езадължително:

-                                            в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

-                                            в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

-                                            в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.

 1. Дезинфекция на повърхностите ипроветряване.

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки  подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти,

еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.

Подробни    инструкции   за    алгоритъма    на    дезинфекцията    ще    намерите    на

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covi d19_dobavjane_grajdani.pdf

 1. Засилена лична хигиена и условия затова:
 • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици иработещи.
 • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да еконтролирана.
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение натоалетната,предихранене,следотдихнаоткрито/физическакултура,прикихане и кашляне.
 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чистиръце.
  • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 1. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителниябизнес“
 2. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията
 • Определянеотдиректораналице,отговорнозаорганизацияиспазваненаправилата във връзка сепидемията.
 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици задежурства.
 • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.
 • Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ наРЗИ.
 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията поинтереси.
 • Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие междутях.
 • При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството наздравеопазването.

Б. Препоръчителни мерки се обсъждат и приемат от педагогическите съвети. Тези мерки се прилагат доколкото и където е възможно. Училищата изготвят собствен списък от приложими за тях логически и организационно свързани мерки.

Списъкът с препоръчителни мерки (Приложение  1) е с примерни решения и е първоначален и отворен. На електронна страница https://www.mon.bg/bg/100876 той ще бъде постоянно допълван на база решения, приложени и споделени от училищата чрез РУО. Основно предизвикателство при избора на решения е осигуряването на дистанция между учениците от различни класове в т. нар. критични зони  коридори и стълбища, тоалетни и миялни, столове и бюфети, компютърни кабинети и физкултурни салони, затова и не е възможно разписването на задължителни изисквания, които да се прилагат във всички училища. В Приложение  1 са очертани някои препоръчителни мерки, но разнообразието

от ситуации в училищата ще даде идеи и за други работещи механизми.

В. Възпитателните мерки включват:

 1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вечеданапомнинаученицитезаспазванеисъблюдаваненаправилатазаличнахигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
 2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни инапитки.
  1. Даване на личен пример на учениците от педагогическитеспециалисти.
 3. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационниматериали(плакати)заправилнахигиенанаръцете,спазваненафизическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитнимаски.

Сред приоритетните задачи на всяко училище при разработване на училищния си модел е да създаде необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели, както и да комуникира стъпките с цел възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай на COVID-19 в училището. Това включва както мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в училището, така и спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на член на колектива в училището.

Подготвителните мерки изискват:

 1. Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобнисимптоми.
  1. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. При наличието на медицинско лице в училище това може да се извършва от него в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите,коитовлизатвпървияучебенчасимогатдаму подадатобратнаинформацияза общото състояние научениците.
  2. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по- бързо да се определят потенциалнитезаболели.
  3. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващитемерки.

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на

COVID-19 в училището включват:

  А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение,докато не се прибере удома.
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрасттаму.
  • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква давземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт привъзможност).
  • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – дасеизбягвафизическиконтактидасеконсултиратсъссемейниялекарнаученика(първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
  • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителнитемерки.
  • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това едопустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията наРЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялотоучилище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответнотоучилище.
 • Лицата,коитосепоставятподзадължителнакарантина,сеопределятотсъответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близкиконтактни:
  • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и наРЗИ.
  • Класният ръководител в начален етап на основнообразование.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска залице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска залице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и наРЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдаватзасимптоминаCOVID-19врамкитена14-теднинакарантинатанадетето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни вдомакинствата.
 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебнизанятия.
 • Осигурявасепсихологическаподкрепа,катоформатайможедавариравзависимост от конкретнатаситуация.

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същиямомент.
 • Избягва се физически контакт с другилица.
 • При възможност използва личен транспорт запридвижване.
  • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направитест.
  • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията наРЗИ.
 • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт слицето.
  • Следкатолицетонапуснепомещението,сеизвършващателнадезинфекциявкратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията задезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителнитемерки.
  • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това едопустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретнияслучай.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията наРЗИ.
 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответнотоучилище.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялотоучилище.
 • Лицата,коитосепоставятподзадължителнакарантина,сеопределятотсъответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорисковиконтактни:
  • Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и наРЗИ.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска залице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска залице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два днипредидо14-дниследпояватанаоплаквания,априустановенасимптоменносителна

COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и наРЗИ.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или другицели.
 • Осигурявасепсихологическаподкрепа,катоформатайможедавариравзависимост от конкретнатаситуация.

Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква от училищата готовност за реакция и динамично планиране, което не бива да се свежда до формалното утвърждаване на планове, нужен е предварително обсъден и приет от педагогически съвет списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) или при невъзможност за осъществяване на такова – към обучение от разстояние на хартия. Нормативно това „превключване“ е заложено в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с цел да се прилага не само в конкретната ситуация – в условията COVID-19, но и във всяка друга ситуация, която налага прекъсване на присъственото обучение поради непредвидени обстоятелства, и се очаква приемането му от Народното събрание още в началото на учебната 2020 - 2021 година.

В тази връзка и с цел възможност за навременна подготовка на училищата за преминаване към ОЕСР се очаква Министерството на здравеопазването да анонсира:

 1. прагови стойности (критерии) и за заболелите от COVID-19, при които ще се превминава на обучение в електороннасреда;
 2. актуализирани критерии (прагови стойности) за броя заболели в училището/населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при който в училището/населеното място/региона ще се обявява грипнаепидемия.

ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По същество това не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата  помощта

на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически на едно и също място. След приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование ще може да се прилага за цели паралелки, които се обучават в дневна, задочна или вечерна форма, както и за отделни ученици, които по медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на ЗПУО) не могат да посещават училище.

ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

 • Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно вурока
  • Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само сучениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класнастая)
 • Ученикът не подлежи наоценяване
 • Формата на обучение на такъв ученик не се променя и оставадневна

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано такова обучение, а когато и това не е възможно, училището може да организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

В случаите на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка семействата с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ за времето на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, ако средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на

заявлението, е равен или по-нисък от размера на минималната работна заплата за страната и ако:

 • единият или и двамата работещи родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат право да ползват платенотпуск;
 • единият или и двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или обезщетението е в размер, по-малък от минималната заплата;
 • единият или и двамата родители се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемичнаобстановка;
 • родител сам отглежда децатаси.

Помощта се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и съгласно условията на ПМС № 218 от 17 август 2020 г.

 

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 • Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електроннасреда.
 • Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли научениците.
 • Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетенред:
  • Използване на единна платформа за цялотоучилище
  • Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответниявипуск
  • Прилагани приложения и начини за комуникация впаралелката
  • Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане спецификата на учебния предмет, напр. чужд език – източен, всички учители, преподаващи този учебен предмет в конкретното училище, да използват единна платформа,коятоможедабъдеразличнаотприетатанаучилищнонивоплатформа)
 • Избор на начин за осъществяване на обучението икомуникацията:
  • Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия иоценки)
  • Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността наученика)
  • Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронноОЕСР)
  • Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е иоценяване)
  • Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационенекип
  • Разработваненаалтернативниседмичниразписаниязаприлаганевслучаите,когато учениците от повече от една паралелка са поставени подкарантина
  • Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани заучители)

След приемането на промените в ЗПУО ще е възможно целогодишно - комбинация от присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние, което може да е в до 20% от задължителните и избираемите учебни часове, ще се допуска само за отделни паралелки в иновативни училища, при които иновацията е свързана с организацията на обучението.

Изборът за присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана алтернатива. Тя създава възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за социализация и за ефективна възпитателна функция.

Независимо от това има отделни случаи, при които обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите.

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение. В допълнение, нормативната уредба предвижда и вечерна, задочна и комбинирана форма на обучение, които обаче се прилагат в твърде специфични случаи и затова не са обект на настоящите насоки. Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие.

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

 • Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочениформи).

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение  2 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

 • Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. - 12.клас).
 • Наличие на специални образователни потребности или на изявенидарби.

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. - 12. клас. Учениците от 1. - 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма, а само по изключение в дистанционна форма, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина.

В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование - и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване

или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:

 • Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма,вт.ч.запознаванетоимсъссписъцисъсзаболявания,прикоитоученики/или негов родител/настойник попада в рисковагрупа.
 • Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/иликонсултациивелектроннасредаотразстояние,тъйкаторазполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.
 • ПодаванекъмРУОнаинформациязаучителитеотучилището,коитобихамоглида севключатвреализациятанадистанционнаформанаобучение,тъйкаторазполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и иматжелание.

Отчитайки, от една страна, трудната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или повече паралелки в училище, на цяло училище, на населено място или регион, да наложи задържане вкъщи на отделни ученици, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група от СOVID 19, и зачитайки правото на родителите да не пускат децата си да присъстват в клас, училището може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети.

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР. В допълнение предвиждаме промяна на разпоредби в нормативната уредба, които да позволяват, в случай че училището разполага с техническите и технологичните условия и ако при отделни паралелки това е осъществимо, на учениците, които не присъстват в училище по уважителни причини, да се осигури възможност да наблюдават уроци на своята или друга паралелка от същото училище, което да ги подпомогне в процеса на

самоподготовка.

На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и приемани от всички като значими за опазване здравето на децата и учениците, но и на техните семейства.

Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност и прекаленото ангажиране на вниманието на учениците с рисковете от разпространение на вируса. Важно е училищата да осигурят спокойна среда за работа в колектива на съответното училище и за учениците и техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата информация за рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се допусне създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху темата.

В помощ на училищата е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за родители, който може да се намери на: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

Мерките, описани в тези насоки, следва да се прилагат, без това да създава напрежение и усещане за опасност. Психолозите и педагогическите съветници в училищата трябва да проведат срещи с колективите на училищата, на които спокойно да бъдат обсъдени всички протоколи, които ще бъдат прилагани, като всеки трябва да осъзнава необходимостта от тяхното прилагане.

За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, училищата трябва да предприемат следните стъпки по отношение на работата в колектива, както и със семейството:

 1. Обсъждане иинформиране.

Правилата, които ще въведе всяко училище, трябва първо да бъдат приети от колектива на съответното училище. Ето защо всеки от колектива трябва да участва в обсъждането на тези правила, за да разбере и да приеме своите задължения и да осъзнае необходимостта от спазването им. Одобрените от екипа на училището правила следва да бъдат представени на родителите и по подходящ начин на учениците. Правилата трябва да бъдат представени с необходимите пояснения и аргументация от страна на класните ръководители, като това ще даде необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите. Правилата следва да бъдат отворени и променяни винаги когато бъде оценена необходимостта от това, но всяка промяна трябва да бъда представяна на колектива и на семействата.

Училищата задължително уведомяват родителите, като изпращат електронни съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща:

 • В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват вучилището.
  • Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация вучилището.
 • Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата вучилището.

Съобщенията по т. 3 трябва да информират родители относно броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. Препоръчваме училищата да изготвят съобщенията с участието на психолог с оглед недопускане на излишно напрежение. Общата част може да бъде изготвена предварително с цел по-бърза реакция.

Препоръчваме училищата да обменят идеи за подобни съобщения, като регионалните управления на образованието съдействат за това.

 1. Познаване иприлагане.

Тук е важно да има определени отговорници за прилагане на правилата. В никакъв случай не трябва да се възприема строг контрол, а по-скоро при констатиране на неспазване на някое правило то да се напомня и обсъжда необходимостта от подкрепа за неговото спазване. Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на собственото здраве и здравето на околните. Това важи не само за колектива, но и при констатиране на неспазване на правилата от учениците.

 1. Подкрепа призатруднения.

При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване.

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне.

Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на правилата, въведени в училищата, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на напрежението и стреса за колектива и за семействата. Не бива да се допуска насаждането на непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на правилата е важно за намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане на разпространението на вируса.

Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и родители от страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно напрежение. Ето защо препоръчваме учителите да използват само надеждни източници на информация, като Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.

Със сигурност знаем, че този вирус все още не е добре изследван и липсва достатъчно надеждна и научно обоснована информация за неговото развитие и дори разпространение, поради което трябва да се проверява всяка информация, разпространявана на семействата. Тази проверка може да се осъществява и чрез РЗИ.

По отношение на намаляването на напрежението и стреса предлагаме да се използват възможности в часовете по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез провеждането на часове по други учебни предмети на открито и др. по решение на съответния учител. Добри практики в това отношение е добре да бъдат споделяни както в рамките на колектива, така и с други училища чрез РУО.

В същото време е необходимо училището да събере от родителите или по служебен път актуална здравна информация за всяко дете.

Всяка една проблемна ситуация ни кара да търсим нови възможности и решения, за да постигнем поставената цел. Създаването на собствен модел от всяко училище за организиране на учебния процес в условията на СOVID 19 предполага експериментиране и прилагане на различни педагогически и организационни модели и практики. Споделянето им ще окаже положително въздействие върху подобряване на образователната среда и при създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, ученици и родители.

Анализът на постигнатото и на трудностите и предизвикателствата, които трябва да се преодолеят, ще даде информация за необходимостите от дооборудване и технологична обезпеченост на обучението.

Ситуацията с разпространението на вируса сложи отпечатък върху всички сфери на обществения живот, върху всички системи, върху всеки от нас. Наред с това показа, че образованието е една от най-гъвкавите системи и ни даде увереност, че правилните решения за постигане на качествено, достъпно и прибщаващо образование са по посока на:

 • децентрализиране на решенията в зависимост от всяка конкретна ситуация, делегиране на повече права на училищно равнище, персонални отговорности за взети решения и предприетимерки;
 • превръщаненаучилищетовактивнаобщностчрезоптимизираненавръзкитемежду участницитевучебнияпроцесиутвърждаваненародителитекатопартньоривобучението;
 • достъп до много източници на информация и образователни ресурси, изобилие от платформи и начини за комуникации, обединение и споделяне на добри педагогически практики в името наобразованието;
 • гъвкави творчески решения, разчупване на рутината и прилагане на иновации, интерактивен подход в обучението, интердисциплинарност чрез реално осъществяване на междупредметнитевръзки;
 • фокусиране върху очакваните резултати от обучението, поставяне на акцента върху формирането на умения, пречупване на обучението през заобикалящия ученика свят и жизнения и социалния опит, който тойима;
 • открояване значимостта на меките умения – учениците активно ще участват в процесите на планиране и управление на собственото учене, ще развиват способностите за работа в екип и изпълнение на проектни задачи, при които се изисква толерантност към мнението на другите участници в дейността и вземане на информиранирешения;
 • формиране и развитие на уменията на учениците за устойчиво развитие, здравословен начин на живот и активногражданство.

Кризата за пореден път ни показа, че ключът към ефективност на образователния процес е синхрон между всички учители, активна подкрепа на ръководството на училището и (съ-)участие на родителите.

COVID -19 Здравна информация

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)

Коронавирус (COVID-19) е респираторен вирус, който се предава по въздушно-капков път, при пипане на заразени повърхности или директно по пътя ръка-нос, ръка-очи, ръка-уста, ръка-ръка, но само ако ръката на здравия е имала контакт с болен.

Симптомите му са кашлица, висока температура, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост.

Според Световната здравна организация (СЗО) инкубационният период варира между 2 и 14 дни.

От особена важност е вземането на превантивни мерки за предпазване от заразяване, посочени от СЗО и Министерство на външните работи, а именно:

 • избягване на контакт с болни хора, особено на такива с кашлица и/или повишена температура;
 • прилагане на общите хигиенни правила по отношение на хигиена на ръцете и хигиена на храната;
 • измиване на ръцете със сапун и вода или използване на дезинфекционен разтвор на алкохолна основа, след кихане и кашляне, при грижа за болен, преди, по време и след приготвяне на храна, преди хранене, след използване на тоалетна, след всеки контакт с животни и когато ръцете са видимо замърсени;
 • почистване на ръцете редовно с дезинфектант на поне 60 %-ова алкохолна основа и/или миене с вода и сапун;
 • при кихане и кашляне покриване на устата и носа със свивката на лакътя или със салфетка, която се изхвърля веднага в затворен кош/контейнер;
 • избягване предприемането на пътувания извън границите на страната, особено към места с установени случаи на коронавирус;
 • избягване на контакт с хора, ако Вие самият кашляте или се чувствате зле;
 • ако имате температура, кашлица и затруднено дишане особено след пътуване извън страната, своевременно потърсете лекар и го уведомете къде сте пътували първо по ТЕЛЕФОН;
 • ако се разболеете по време на пътуване, уведомете екипажа и своевременно потърсете медицинска помощ;
 • категорично се препоръчва се да не се пътува до Италия, Китай и други страни с установени случаи на корона вирус;
 • ако все пак сте пътували до Китай, Италия или други страни с установени случаи на коронавирус, след завръщането си останете вкъщи под домашна карантина за срок от 14 дни и информирайте личния си лекар ПО ТЕЛЕФОНА, НЕ НА МЯСТО;
 • при слагане на маска да се поставя така, че да покрива устата и носа. След всяка употреба еднократната маска да се изхвърля незабавно и ръцете да се измиват;
 • използване на различни ножове и дъски за рязане на сурово месо и преработени храни;
 • миене на ръцете веднага след пипане на сурово месо и преди докосване на преработени храни;
 • консумирайте само храна, която е преминала достатъчна термична обработка;
 • избягвайте да влизате в контакт и да пътувате с болни животни;
 • избягване на контакт с животни, техните екскременти или изпражнения;
 • при излизане от вкъщи носете ръкавици и не ги сваляйте докато сте в обществен транспорт и на публични места. Бъдете внимателни с дръжките на вратите. При възможност отваряйте или затваряйте с лакътя си. Носете ръкавици, когато натискате дръжката или мийте ръцете си веднага след това.

Спазването на много добра хигиена – миене и дезинфекцията на ръцете е ключът към предпазване от инфекцията. Ръцете трябва да се мият често и обилно със сапун и вода за най-малко 20 секунди. Ако сапун и вода не са налични, може да се използва дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60 % алкохол.

Да се избягва допир на очите, носа и устата с немити ръце!

Маските за лице помагат да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекция от тези, които са болни към други хора около тях. Маските за лице не са толкова ефективни за защита на тези, които не са заразени.

Открита е телефонна линия към Министерство на здравеопазването при въпроси, свързани с коронавируса (COVID-19): 02 807 87 57 от понеделник до петък от 08:30 часа до 17:00 часа.

Препоръки на СЗО за домашно лечение на заболели с COVID-19

Как да се предпазите от COVID -19 и да намалите разпространението му?

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19